• Trang chủ —›
  • tin-tuc —›
  • Dưới đây là đoạn code gửi gmail, dùng để cài đặt các trang Giỏ hàng, và các biểu mẫu liên hệ, google biểu mẫu

Dưới đây là đoạn code gửi gmail, dùng để cài đặt các trang Giỏ hàng, và các biểu mẫu liên hệ, google biểu mẫu

 function guiBieuMau(e) {

    var email = "gmailcuaban@gmail.com";
    var subject = "Tiêu đề Email";
    var s = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
    var columns = s.getRange(1, 1, 1, s.getLastColumn()).getValues()[0];
    var message = "";
    for (var keys in columns) {
        var key = columns[keys];
        if (e.namedValues[key] && (e.namedValues[key] != "")) {
            message += key + ' : ' + e.namedValues[key] + "\n\n";
        }
    }
    MailApp.sendEmail(email, subject, message);
}

Tin tức khác

Super store